Implementare în parteneriat - Burse postdoctorale 2009

Burse doctorale pentru creșterea competitivității în domeniul medical și farmaceutic
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"
Domeniul major de intervenție 1.5 „Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: „Studii postdoctorale în domeniul eticii politicilor de sănătate"
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/89/1.5/S/61879
Acord de parteneriat nr. 14522/08.09.2010

Obiectiv general
Dezvoltarea și modernizarea formării continue pentru furnizarea de noi competențe, cunoștințe și abilități pentru atragerea în activitatea de cercetare a specialiștilor din diverse domenii, prin formarea de echipe multidisciplinare implicate în elaborarea și argumentarea politicilor de sănătate.

Obiective specifice

Parteneri
- Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr.T Popa" Iași- Beneficiar
- Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca-Partener 1; Responsabil proiect Prof. Dr. Cristina Borzan
- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" Iaşi-Partener 2

Grup țintă
40 cercetători postdoctorat