Implementare în parteneriat - Pregătire practică studenți medicină dentară

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 2 "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii"
Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă"
Contract POSDRU/90/2.1/S/63942
Acord de parteneriat nr. 14389/08.09.2009

Obiectiv general
Facilitarea procesului de inserție pe piața muncii a studenților înscriși în învățământul superior de medicină dentară prin organizarea de programe de stagii inovatoare de pregatire practică cu materiale suport TIC, în cadrul inițiativelor de diversificare a parteneriatelor interinstituționale.

Obiective specifice

Rezultate așteptate

Parteneri

Grup țintă

Plus valoare pentru grupul țintă
Sistem de comunicare și relaționare eficient între studenții de la specializarea de medicină dentară prin crearea unui sistem de comunicare și relaționare eficient între aceștia și potențialii angajatori.