Tutoriat - Facultatea de Farmacie

Activitatea de tutoriat

Activitatea de tutoriat reprezintă un ansamblu de activități și măsuri orientate pentru sprijinirea și îndrumarea studenților în organizarea studiului individual şi utilizarea resurselor necesare învăţării, în vederea dezvoltării întregului lor potenţial. Scopul tutoriatului este de a facilita integrarea studenţilor în învățământul universitar și de a ameliora performanțele lor școlare.

Tutorii sunt cadrele didactice desemnate pentru a asigura suportul îndrumării şi integrării studenţilor în mediul academic.


 Lista tutorilor în anul universitar 2021 – 2022


Obiectivele tutoriatului

·        Instituirea unei relații de încredere a studenţilor faţă de facultate şi față de mediul academic, în general

·        Facilitarea comunicării studenților cu cadrele didactice și cu personalul administrativ al universității

·        Adaptarea şi integrarea cât mai bună a studenţilor în viaţa academică

·        Creşterea performanţelor şcolare ale studenţilor

·        Încurajarea unei atitudini de promovare a gândirii creatoare şi inovatoare în cadrul învăţământului universitar

·        Dezvoltarea personală şi orientarea profesională a studenţilor

·        Identificarea rapidă a unor probleme ale studenţilor care sunt legate de procesul didacticProgramul tutoriatului

Tutorele stabileşte un program de consultanță şi comunică studenţilor la începutul anului universitar modalitățile prin care poate fi contactat: programul de consultanţă tutorială şi locul unde se desfăşoară, adresa electronică şi numărul de telefon destinat acestor activităţi.

Studenții pot comunica cu tutorele fie prin solicitarea de audiențe, în intervalul orar anunţat de acesta, fie pe cale electronică. Studenţii vor fi încurajaţi de către tutore să-şi prezinte problemele şi să solicite sprijinul său. Se încurajează comunicarea pe cale electronică, aceasta constituind o modalitate rapidă de informare, comunicare şi rezolvare a unor situaţii.

Atribuțiile tutorilor·       Alcătuirea unei baze de date pentru studenții încredințați, care cuprinde datele de contact și activitățile de tutoriat desfășurate

·       Prelucrarea regulamentelor în vigoare

·       Consilierea studenților în probleme legate de desfășurarea activității didactice

·       Consilierea studenților în vederea familiarizării acestora cu modul de desfășurare a activității didactice pe bază de credite transferabile

·       Consilierea studenților în probleme administrative și sociale

·       Îndrumarea studenților pentru programarea examenelor pe durata sesiunii

·       Informarea studenților referitor la cursurile optionale și modalitatea de alegere a acestora

·       Informarea studenților cu privire la cercurile științifice din cadrul facultății

·       Informarea studenților cu privire la mobilitățile Erasmus

·       Îndrumarea studenților în vederea alegerii, în termenul prevăzut, a temei pentru lucrarea de licență

·       Monitorizarea activității didactice și informarea prodecanului responsabil de problemele studențești despre situațiile școlare speciale

·       Participarea la alcătuirea grupelor la începutul anului universitar

·       Sprijinirea activităţii de elaborare a orarului pentru seria încredinţată

·       Încurajarea completării formularelor de evaluare academică de către studenţi, la sfârşitul fiecărui semestru

·       Asistarea studenţilor în vederea facilitării accesului la resursele universităţii (platforma electronică, bibliotecă, laboratoare informatice etc.)

·       Analizarea feedback-ului studenţilor faţă de calitatea procesului de învăţământ şi transmiterea acestuia Prodecanului responsabil de activitatea didactică

·       Depunerea în termenul prevăzut la secretariatul facultății a unui tabel cu titlul lucrării de licență și îndrumătorul pentru fiecare din studenții încredinţaţi

·       Oferirea de consultanță în vederea orientării studenților spre diferite domenii de cercetare

·       Oferirea de consultanță referitor la oportunitățile de continuare a studiilor la nivel de masterat și doctoratObligaţiile tutorilor de an

·        Să cunoască regulamentele universității

·        Să cunoască structura anului de studii şi cadrele didactice de la fiecare disciplină din planul de învăţământ

·        Să stabilească un program de consultanță şi să comunice studenţilor la începutul anului universitar modalitățile prin care poate fi contactat: programul de consultanţă tutorială şi locul unde se desfăşoară, adresa electronică şi numărul de telefon destinat acestor activităţi.

·        Să contacteze studenţii îndrumaţi o dată pe lună pentru a afla problemele acestora şi să transmită Decanatului situaţiile deosebite. 

·        Să aibă disponibilitate pentru tutoriatul “electronic” şi pentru eventualele solicitări în afara întâlnirilor programate.

·        Să trateze toți studenții în mod egal.

·        Să respecte confidențialitatea informațiilor cu caracter personal despre studenți, pe care le-a luat la cunoştinţă  în cursul activității de tutoriat.Limitele tutoriatului

·       Tutorii nu au obligaţia să se implice în rezolvarea problemelor personale ale studenţilor.

·       Tutorii nu au obligaţia să se implice în rezolvarea eventualelor stări conflictuale student-cadru didactic.