UMF

Procedura prin care se efectuează recunoaşterea automată, de către UMF "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar

Prezenta procedură  stabileşte modalitatea prin care se efectuează recunoaşterea automată, de către UMF ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate, prevăzute în anexa din OM 5922/15.12.2016.

Prevederile prezentei metodologii se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elevețiană și cetățenilor din state terțe, care au obținut funcţii didactice în instituţii de învăţământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state incluse în „Lista universităţilor de prestigiu din alte state”, aprobată prin OMECTS nr. 5825/2016 şi actualizată periodic.

Căi de atac:

Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere poate fi contestată în termen de 3 (trei) zile de la comunicare, printr-o cerere motivată care se depune la Registratura Universității. Contestațiile sunt soluționate în termen de 5 zile de la înregistrare de către Comisia de soluționare a contestațiilor numită prin decizia Rectorului. Ulterior decizia definitivă a universității poate fi atacată la instanțele de judecată.

Date de contact:

Prorectorat Didactic

Str. Victor Babeş nr 8 et. V, Cluj Napoca 400012,  România;

Telefon +40 264 597.256 int 2122; +40 374-834.122;

Email:

 

Metodologia poate fi consultată la acest link.

Procedura prin care se efectuează recunoaşterea automată, de către UMF "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar poate fi consultată și prin Punctul de Contact Unic Electronic