Masterat - Industrie FARMACEUTICĂ

 

1. Director de program: Prof. dr. Ioan TOMUȚĂ,
2. Durata: 2 ani, 120 credite ECTS
3. Forma de organizare: cu frecvență
4. Descriere:
Obiectivul acestui program de masterat este formarea de specialiști într-un domeniu economic prioritar, cel al industriei farmaceutice. Masteratul în INDUSTRIE FARMACEUTICĂ este un program de studii universitare post-licenţă, de învăţământ şi cercetare ştiinţifică. Masteratul îşi propune ca misiune, pregătirea teoretică şi practică a unor specialiști cu formare pluridisciplinară, care să fie capabili să profeseze cu succes în domenii ca dezvoltarea, fabricarea, analiza și evaluarea medicamentului industrial. Ca urmare, scopul programului de studii de MASTERAT ÎN INDUSTRIE FARMACEUTICĂ este de a forma specialiști în domeniul industriei farmaceutice, cu pregătire postuniversitară de calitate, și dezvoltarea de competențe în vederea activării cu succes în domeniul fabricării industriale a medicamentelor, la care se adaugă şi dezvoltarea capacităților de cercetare ştiinţifică în domeniul ştiinţelor farmaceutice.

Profilul de pregătire al programului de masterat în INDUSTRIE FARMACEUTICĂ se concentrează pe aspectele științifice, tehnologice, legislative și administrative referitoare la fabricarea medicamentului industrial. Masteranzilor acestui program li se asigură o pregătire aprofundată în domeniul formulării medicamentului, dezvoltării tehnologice și analitice a medicamentului, fabricării și evaluării calității medicamentului industrial, precum şi orientarea spre cercetarea științifică legată de dezvoltarea tehnologică, dezvoltarea analitică sau evaluarea clinică a medicamentului industrial. Alte aspecte asupra cărora se insistă în cadrul acestui program de masterat sunt condițiile foarte exigente referitoare la documentația necesară pentru obținerea autorizației de fabricație și de punere pe piață a unui medicament și reglementările europene referitoare la buna practică se fabricație.

Disciplinele programului de masterat care asigură această pregătire sunt:

Semestrul I  
 
 1. Autorizarea medicamentului 
 2. Metodologia cercetării experimentale
 3. Farmacocinetica în dezvoltarea şi evaluarea medicamentului
 4. Etică și integritate academică 
 5. Chimia medicamentului / Designul, descoperirea și sinteza substanțelor medicamentoase (la alegere) 
 
 • 7 credite ECTS
 • 7 credite ECTS
 • 7 credite ECTS
 • 7 credite ECTS
 • 5 credite ECTS
 Semestrul II 
 
 1. Dezvoltarea analitică amedicamentului
 2. Dezvoltarea farmaceutică a medicamentului
 3. Biodisponibilitatea şi bioechivalenţa medicamentelor
 4. Fabricarea industrială a medicamentului I
 5. Tehnologie farmaceutică I (operații și tehnologii) / Fabricarea medicamentelor biofarmaceutice (la alegere)
 
 • 6 credite ECTS
 • 7 credite ECTS
 • 5 credite ECTS
 • 7 credite ECTS
 • 5 credite ECTS
Semestrul III 
 
 1. Fabricarea industrială a medicamentului II
 2. Asigurarea calităţii și Buna practică de fabricaţie
 3. Controlul calității medicamentului
 4. Statistică și analiza multivariată a datelor experimentale
 5. Tehnologie farmaceutică II (forme farmaceutice) / Produse naturale - de la izolare la formă farmaceutică (la alegere)
 
 • 7 credite ECTS
 • 6 credite ECTS
 • 6 credite ECTS
 • 6 credite ECTS
 • 6 credite ECTS
Semestrul IV  
 
 1. Proprietatea intelectuală în domeniul farmaceutic
 2. Pregătirea lucrării de disertaţie
 3. Practică de specialitate
 
 • 5 credite ECTS
 • 20 credite ECTS
 • 5 credite ECTS

În stabilirea disciplinelor și a conținuturilor disciplinelor s-au avut în vedere necesitățile de pregătire teoretică și practică ale personalului din fabricile de medicamente rezultate în urma discuțiilor cu reprezentanții din industria farmaceutică din Romania. Aceste necesități au devenit practic obiective specifice ale programului de masterat și sunt următoarele:

În vedere realizării unui program de studii mulat perfect pe cerințele actuale ale angajatorilor din industria farmaceutică, 5 profesioniști care dețin titlul științific de doctor în științe farmaceutice și lucrează în domeniul industriei farmaceutice, unde ocupă poziții de top management, poziții la care au acces ca urmare a experienței și expertizei în domeniu, sunt invitați permanent, în calitate de cadre didactice asociate, să susțină 20-25% din activitatea didactică de la curs și/sau lucrări practice/seminarii.

5. Adresabilitate:
Programul de masterat se adresează absolvenților studiilor de licență de la facultățile de farmacie, medicină, biologie, chimie, fizică, inginerie sau matematică, care lucrează sau doresc să lucreze în industria farmaceutică în domenii precum: cercetare - dezvoltare; fabricarea industrială a medicamentelor; producerea substanțelor medicamentoase și a excipienților; controlul calității medicamentelor; asigurarea calității în industria farmaceutică; înregistrarea medicamentelor; trierea clinică şi supravegherea post-marketing; managementul fabricării medicamentului.

6. CALIFICAREA ȘI OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ:
După absolvire și promovarea examenului de finalizare a studiilor se obține calificarea de specialist în industrie farmaceutică, cu titlul de master, iar pe piața muncii pot fi practicate următoarele, ocupații existente în Uniunea Europeană, conform portalului ESCO a Comisiei Europene:

OPORTUNITĂȚI
Acest program de studiu de masterat deschide perspective de dezvoltarea cu succes a carierei profesionale pentru:

7. Limba de predare: limba engleză,

8. Admiterea
METODOLOGIA DE ADMITERE
La concursul de admitere se pot înscrie absolvenți ai facultăților de Farmacie, Medicină, studii cu minimum 300 credite, dar şi absolvenți ai facultăților de Chimie, Biologie, Fizică, Inginerie, Matematică sau alte facultăți înrudite, care au acumulat fie minimum 240 credite învățământ înainte de procesul Bologna, fie 180 credite învățământ după aderarea la procesul Bologna (licență).
Având în vedere că programul de studiu se desfășoară în limba engleză, se pot înscrie la concursul de admitere numai personale care dovedesc, printr-un certificat de competență lingvistică, cunoașterea limbii engleză cel puțin la nivel B2 sau sunt vorbitori nativi de limba engleză.

Concursul de admitere constă într-un referat teoretic sau proiect de cercetare (proba 1) și un interviu (proba 2).
Proba 1. Referat teoretic/proiect de cercetare de 3 – 6 pagini (1600-3000 cuvinte) redactat în limba engleză, depus împreună cu dosarul de înscriere. Evaluarea lui de către comisia de admitere se realizează conform următoarelor criterii.

 1. tema referatului/proiectului şi argumentarea selectări ei 20%
 2. obiectivele urmărite și originalitate 40%
 3. acuratețea științifică și claritatea prezentării 40%

Proba 2. Interviu susținut în fața comisiei de admitere, în care candidatul va prezenta referatul teoretic/proiectul de cercetare elaborat și depus la înscriere, și elementele care îl recomandă pe candidat pentru continuarea pregătirii profesionale prin programul de studii de MASTERAT ÎN INDUSTRIE FARMACEUTICĂ. În cadrul acestei probe, notarea candidaților de către comisia de concurs se va face luând în considerare următoarele criterii:

 1. elemente de originalitate/inovație din referatul/proiectul de cercetare, prezentate și argumentate comisiei de examen 25%
 2. motivația candidatului de a urma programul de studiu şi conexiunile anterioare cu domeniul industriei farmaceutice 25% 
 3. calitatea prezentării și abilitățile de comunicare 25%
 4. pregătirea candidatului în domeniu 25%

Media finală a concursului de admitere se calculează după cum urmează:

Media admitere = 0.30 * Proba 1 + 0.7 * Proba 2

Nota la fiecare probă și media finală se calculează cu două zecimale, fără rotunjiri. Nota minimă de promovare a fiecărei probe de concurs este 5,00 iar media finală minimă pentru admitere este 6,00. Dacă pe ultimul loc figurează mai mulții candidați cu medii finale egale, departajarea se face în funcție de nota la proba 1 urmată de media examenului de licență.
Admiterea candidaților se face în limita locurilor disponibile, în ordinea mediei finale obținute la concurs.
Pentru candidații care au absolvit studiile de licență în țări din afara UE, diploma de licență trebuie să fie recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării României înainte de înmatriculare. Procedura de recunoaștere va acea loc după examenul de admitere, iar universitatea va solicita recunoașterea diplomei de licență la Ministerul Educației și Cercetării. Ca urmare, acești solicitanți trebuie să includă în dosarul de înscriere și o Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii completată.

9. ÎNSCRIERE: AN UNIVERSITAR 2020 – 2021

PERIOADA: 24 – 29 septembrie 2020
LOCAȚIE: online, www.umfcluj.ro
INFORMAȚII:   

 

Procedura de înscriere

 

CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

 

EXAMENUL DE ADMITERE:

DATA: 30 septembrie 2020, ora 9.
LOCAȚIE: online, prin platforma Teams
INFORMAȚII:    Disciplina de Tehnologie farmaceutică şi Biofarmacie
str. Victor Babeș nr. 41, 40012 Cluj-Napoca.
Tel: +40-374-834-846 / +40-264-595-770

 

Procedura de admitere

 

Mai multe informații referitoare la programul de masterat găsiți în această broșură de prezentare!