Joi, 06 Iulie 2017 11:12

Admitere masterat Bioinformatică și Biostatistică

 


TEMATICA ADMITERII LA MASTERATUL DE INFORMATICĂ MEDICALĂ

Tema 1. Elemente de bază ale teoriei informaţiei
•    Obiectivele informaticii medicale
•    Informaţii, date. Cantitatea de informaţie. Codificarea informaţiilor
•    Tipuri de informaţii şi date medicale
•    Arhitectura hardware şi software a sistemelor de calcul
•    Sisteme şi medii de operare (Windows 2000)
•    Comunicarea în reţele de calculatoare. Internet
•    Aspecte ale procesului de informatizare în domeniul medical
Tema 2. Structuri de date şi principii de elaborare a software-ului medical
•    Modele de gestiune a datelor, informaţiilor şi cunoştintelor
•    Sisteme de gestiune a fişierelor
•    Metode de realizare a proiectelor informatice
Tema 3. Software de aplicaţii pentru domeniul biroticii medicale
•    Obiectivele biroticii medicale
•    Procesoare de texte sub mediul Windows (Word). Aplicaţii în realizarea documentelor    medicale
•    Tabele de calcul (Excel). Aplicaţii în prelucrarea datelor medicale
•    Lucrul cu editorul de prezentări Power Point
•    Gestiunea bazelor de date. Utilizarea programului ACCESS în gestiunea datelor medicale
Tema 5. Elemente de biostatistică şi calculul probabilităţilor
1.   Concepte de bază ale Biostatisticii
•    Populaţii statistice (medicale) şi eşantioane. Tehnici de eşantionare
•    Variabile statistice.
•    Parametrii unei populaţii, statistici associate unor eşantioane. Exemple: parametrii epidemiologici
2. Exploatarea şi prezentarea datelor statistice medicale.
•     Scale de măsură (nominale, ordinale, numerice)
•    Tabele şi reprezentări grafice pentru date medicale ordinale şi nominale. Tabele de frecvenţe, tabele de contingenţă, diagrame cu bare.
•    Tabele şi reprezentări grafice pentru date medicale numerice. Tabele de clase de frecvenţe.  Histograme, poligoane de frecvenţe
•    Software pentru realizarea de tabele şi diagrame
3. Statistică descriptivă. Indicatori de sumarizare a datelor
•    Măsuri de tendinţă centrală. Media aritmetică, media aritmetică ponderată, mediana, valoarea modală, etc. Aplicaţii pentru date medicale
•    Măsuri de dispersie. Variaţia, deviaţia standard, amplitudinea, coeficientul de variaţie, etc.
•    Măsuri de localizare (cvartile, decile, percentile)
•    Asimetria şi excesul (Skewness, Kurtosis)
•    Măsuri utilizate pentru date nominale medicale. Proporţii, raţii and rate. Rate de mortalitate, de morbiditate, prevalenţa, incidenţa, rate de natalitate)
4.    Regresii şi corelaţii
•    Obiectivele analizei de regresie. Studiul relaţiilor între diferite tipuri de variabile
•    Măsuri pentru descrierea relaţiei între două caracteristici numerice. Coeficientul de corelaţie
•    Măsuri pentru descrierea relaţiei între două caracteristici ordinale. Coeficientul de corelaţie a rangurilor al lui Spearmann.
•    Măsuri pentru descrierea relaţiei între două caracteristici nominale. Coeficientul de corelaţie a lui Ciuprov. Interpretarea raţiei riscului (Risk Ratio) şi a raţiei şansei  ( Odd Ratio)
•    Determinarea dreptelor de regresie şi utilizarea lor
•    Regresii liniare şi neliniare multiple. Aplicaţii în analiza datelor medicale
5.    Elemente de calculul probabilităţilor
•    Introducere
•    Experiment aleator şi spaţiul evenimentelor. Exemple din domeniul medical
•    Noţiunea de probabilitate
•    Evenimente independente şi legea de înmulţire a probabilităţilor
•    Evenimente mutual exclusive (incompatibile) legea de adunare a probabilităţilor
•    Evenimente condiţionate. Probabilitate condiţionată
•    Regula lui Bayes şi testele de screening
6.    Distribuţii de probabilitate
•    Variabile aleatoare
•    Distribuţia Binomială. Aplicaţii medicale
•    Distribuţia Poisson
•    Distribuţia  Normală. Proprietăţi ale distribuţiei normale. Distribuţia normală standard
•    Distribuţiile Student, Hi-pătrat şi Fisher. Aplicaţii
•    Distribuţia mediei de eşantionare şi a frecvenţei de eşantionare.
7.    Estimarea statistică
•    Estimarea punctuală. Corectitudinea estimării
•    Intervalle de încredere pentru medie şi frecvenţă
8.    Teste statistice. Aplicaţii în studii medicale
•    Ipoteze statistice. Etapele unui test statistic
•    Testul Z pentru comparaţii a două medii şi a două frecvenţe,
•    Testul Student pentru eşantioane independente şi eşantioane perechi. Aplicaţii în studii medicale
•    Testul Hi-pătrat. Aplicaţii în detectarea factorilor de risc
•    Testul ANOVA
•    Teste neparametrice (Mann-Whitney şi Wilcoxon)
9.    Software statistic
•    Structura generală a unui soft statistic
•    Principii de lucru cu un software statistic
•    Programul Epiinfo 2000
•    Programele Statistica, SPSS
•    Facilităţi statistice ale programului EXCEL
Tema 6. Aplicaţii de informatică medicală
•    Sisteme informatice medicale (spital, cabinet, etc.)
•    Dosarul medical informatizat
•    Sisteme expert medicale
•    Prelucrarea imaginilor şi semnalelor medicale
•    Sisteme informatice de evaluare şi analiză a activităţii medicale
•    Sisteme de documentare automată în domeniul medical (MEDLINE)
•    Aplicaţii ale informaticii în învăţământul medical


BIBLIOGRAFIE

1.    Drugan T, Achimaş A, Ţigan Ş. Biostatistică. Editura SRIMA. Cluj-Napoca, 2005.
2.    Tigan S, Achimaş A, Drugan T. Curs de Informatică şi Statistică Medicală. Editura SRIMA, Cluj-Napoca, 2001.
3.    Drugan T, Bolboacă S, Călinici T, Istrate D, Colosi H, Gălătuş R, Bondor C, Văleanu M, Achimaş A, Ţigan Ş. Aplicaţii de Informatică Medicală şi Biostatistică. Editura SRIMA, Cluj-Napoca, 2004.
4.    Drugan T, Bondor C, Bolboacă S, Călinici T, Colosi H, Gălătuş R, Istrate D, Văleanu M, Achimaş A, Ţigan S. Aplicaţii practice de informatică şi statistică medicală. Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2002.

Accesat de 7067 de ori

Selecție - anunțuri